Personuppgiftspolicy för Kalasjakten

Här hittar ni personuppgiftspolicyn för Kalasjakten

Integritetspolicy
Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (“General Data Protection Regulation”) inom
hela EU/EES. Förordningen reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter och vilka rättigheter du
har. Vi följer GDPR och vi eftersträvar att vara helt transparenta och öppna om vilka personuppgifter vi
eventuellt behandlar, vilka ändamål vi har och hur behandlingen sker.

Varför behöver vi dina personuppgifter och vilka uppgifter samlas in?
För att delta i tävlingen behöver du ange dina kontaktuppgifter med namn och mailadress. Dessa
uppgifter registreras i samband med att du lämnar ditt tävlingsresultat i memory och behövs för att vi
ska kunna utse och meddela vinnarna. Vinnarnas namn kan eventuellt även komma att publiceras på
Facebook och Kaatachs webbplats.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Ditt namn och din mailadress sparas fram tills dess att tävlingsaktiviteten är avslutad. Efter det
raderas dina personuppgifter. Uppgifterna kan dock komma att lagras under en längre tid i sociala
medier.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Kaatach AB, med organisationsnummer 556793-5712, ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål. Om du
har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina
rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina
personuppgifter?” är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen info@kaatach.se

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
För att tävlingen ska kunna genomföras delas dina personuppgifter med vår reklambyrå.
Behandlingen sker i enlighet med GDPR. I de fall personuppgifterna överförs utanför EU skyddas dessa
enligt Privacy Shield eller motsvarande avtal som är godkänt enligt GDPR.
Vi delar inte dina uppgifter med någon annan part.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Se nedan för en mer
detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta
oss via de kontaktuppgifter som framgår under rubriken “Vem är ansvarig för dina personuppgifter?”.

Rätt att få tillgång till information
Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa
rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering
Du kan, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, begära att vi rättar felaktiga uppgifter och
kompletterar eller raderar dina uppgifter. Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och
redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana
uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling
Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av
dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att
behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande
berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Dataportabilitet
Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en
tredje part.